Att vägra flyga är att vägra fakta

Den märkliga ”vägra-flyga-debatten” bottnar i oförstånd och okunskap. Lösningen är i stället fossilfria bränslen. Få vet att Sverige kan bli världens första fossilfria flygnation.

En märklig vägra-flyga-debatt har uppstått och fått mycket uppmärksamhet. Några debattörer har beskrivit att de personligen lägger om sina liv, allt för att värna klimatet. Vackert så. Detta innebär att de också slutar flyga.

Tyvärr har denna, och mycket annat i klimatdebatten, kretsat runt ett antal påståenden eller närmast falsarier om flygets utsläpp. Det mest omnämnda är kanske det att ”flyget släpper ut lika mycket som vägtrafiken”. Detta påstående är helt fel och har också snedvridit debatten.

Det svenska inrikesflyget står för ca 1% av utsläppen i jämförelse med vägtrafiken som står för ca 25% och industrin för ca 27% av Sveriges samlade utsläpp (svensk utrikes flygtrafik står för 4% och svensk inrikestrafik för 0,9%. Internationellt står flyget totalt för ca 2% av utsläppen).

Vi lät Henrik Littorin för Svenskt Flyg, beskriva debatten och bemöta dessa märkliga och oftast felaktiga påståenden, i Flygkanalen.

Henriks mycket systematiska genomgång visar på en allt mer uppskruvad debatt där sanna fakta blandas upp med vinklade påståenden men också väldigt tveksamma uträkningar som stöds av myndigheter och institutioner.

Detta är inte bara olyckligt för debatten om flyget utan för det demokratiska samtalet i stort. Kan man lita på högt ansedda myndigheter som Naturvårdsverket eller Miljöinstitutet IVL?

Bilden som tonar fram är att befolkningen i allmänhet har börjat tro och bejaka en mindre grupps högljudda argument som vill vi ska sluta flyga.

Det blir därför viktigt att anlägga en faktabaserad och seriös motbild. En som inte räds att ta matchen mot dessa yviga flygmotståndare, är Sara Skyttedal (KD), kommunalråd i Linköping.

Men för de allra flesta, som kanske inte kan flygfrågor men ändå vill bilda sig en uppfattning och också värna miljön, vem ska man lita på? Vem har rätt? Flygmotståndarna eller flygvännerna?

En god fingervisning är faktiskt att lyssna på de olika grupperingarnas förslag på lösning.

De som argumenterar mest och som förordar att lösningen är att sluta flyga, de har rätt så långt att en inställd flygresa inte medför något utsläpp för den enskilde. Men alla övriga i samma tänkta flight, om de inte heller avstår, då minskar inga utsläpp. Lite mer aggregerat, är det möjligt att ställa in alla flygningar eller starkt begränsa flygandet? Ganska snabbt inser man att det är en lång rad flygningar som måste bli av.

Arbeten som måste utföras, akuttransporter som måste genomföras, affärsförbindelser som måste fortgå, osv, osv. I stora tillväxtregioner runt om i världen, som i Asien, i Kina och på andra platser, där lyfter sig hundratals miljoner människor och blir medelklass med också ökade behov och möjligheter att resa och flyga. Att i det perspektivet se enskilda svenskars inställda resor som en lösning på flygets utsläpp känns väldigt avlägset.

Om man omvänt anser att flyget är en global företeelse, en nödvändighet för miljontals människor, företag och nationer, och att nya fossilfria biobränslen är vägen till verklig omställning. Då är man kanske lite mer realistisk.

Men det kommer ta tid säger motståndarna!?

Egentligen inte. Biobränslena finns idag. De är väldigt dyra men inom tio år tror flygforskningen att vi kan ha ett helt fossilfritt inrikesflyg i Sverige. Det kanske räcker med en enda biobränsle-anläggning för att täcka de svenska behoven.

Men biobränslen tar inte bort utsläppen från höghöjdsstrimmor, säger motståndarna!?

Detta är förvisso ett problem, även om höghöjdseffekterna är betydligt mycket mindre än de reella utsläppen. För några år sedan fanns det ingen forskning på detta område alls. Idag säger forskarna att man börjar se minskningar även i höghöjdsutsläppen när man använder biobränslen. Om några år är kanske även höghöjdsproblematiken löst.

Parallellt med detta har flygplanstillverkarna börjar skissa på el-flygplan. De stora flygplanstillverkarna riktar redan in sig på att kunna ta fram passagerarflygplan drivna på el för kortare flygningar som svenska inrikes-distanser.

Så, ska man försöka förstå och ta ställning i debatten – lyssna på de som kommer med lösningarna. Vad tror du är bäst? Flygstopp eller en övergång till biobränslen?

För våra regionala flygplatser är tillgängligheten, tillväxten och att hela Sverige ska leva, helt avgörande för våra regioner. På många ställen finns inga andra realistiska alternativ än tillgången till flygförbindelser. De regionala flygplatserna är också avgörande för att säkerställa ambulanstransporter och andra viktiga samhällstransporter.

Våra medlemsflygplatser arbetar också idag aktivt med att ställa om till ett hållbart flyg. Alla flygplatser är idag eller är på väg att själva bli helt fossilfria vad gäller utsläpp från egna fordon. Flygplatserna arbetar nu vidare med att möjliggöra för flygbolagen att tanka på fossilfria bränslen.

Våra flygplatser har ambitionen att:

De regionala flygplatserna gör alla en rad satsningar för omställning, bl a tillsammans med omställningsfonden Fly Green Fund. SRF medlemsflygplatser är en del i flygbranschens mål att ställa om hela det svenska inrikesflyget till fossilfria bränslen till år 2030. SRF tror det också är möjligt att allt flyg från Sverige kan vara fossilfritt år 2045.

Föreningen Svenskt Flyg lämnar under mars månad över en ’Färdplan 2030’ till statsministern inom ramen för arbetet Ett Fossilfritt Sverige. I den färdplanen kommer Svenskt Flyg beskriva vad som krävs för en övergång till ett fossilfritt flyg i Sverige.

Sverige kan därmed bli den första fossilfria flygnationen i världen.

SRF medlemsflygplatser har på många sätt beskrivit problemen med en flygskatt och att den riskerar drabba just SRF medlemsflygplatser. Minst drabbas värst.

Biobränslen tar bort utsläppen – det gör inte en flygskatt.

För att sammanfatta:

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier